Dodaj Ofert─Ö

­čĺ»­čĺ»­čĺ»SORTOWANIE MA┼üYCH POJEMNIK├ôW NA GAZ/BEZ WIEK├ôWKI


Oferta pracy w Holandii

Aktualnie oferta jest kierowana wyӱcznie do os przebywaj±cych na terenie Niderlandów. Praca d³ugoterminowa.
Stawka 10, 69€/h brutto (podstawa + dodatki) dla kandydatów w ka¿dym wieku.
Praca w systemie 3-zmianowym,
Sta³a, gwarantowana ilo¶æ 40 godzin pracy w tygodniu.
Du¿e mo¿liwo¶ci rozwoju i zdobycia do¶wiadczenia w du¿ej, nowoczesnej firmie.
Wymagana komunikatywna znajomo¶æ jêzyka angielskiego.
Mile widziane prawo jazdy.
Rozbudowujemy zespó³ zadowolonych pracowników.
Oferta nie jest skierowana do par i grup kandydatów.

APLIKUJ:
bit.ly/3nlyRGj

————————————————

W Cosmoworker wierzymy, ¿e ka¿dy powinien móc zarabiaæ najlepiej w stosunku do swoich umiejêtno¶ci, w kraju lub za granic±. Od 2006 roku zajmujemy siê pozyskiwaniem najlepiej p³atnych ofert od pracodawców w ró¿nych krajach Europy.
Je¶li szukasz lepiej p³atnej pracy, to mamy co¶ dla Ciebie.
Nie zajmujemy siê wszystkimi ofertami pracy.
Przedstawiamy kandydatom tylko oferty sprawdzone i atrakcyjne dla Nich.
Poni¿ej przedstawiamy jedn± z aktualnych ofert pracy.

SZCZEGÓ£Y OFERTY:
Opis stanowiska:
    prace na d³ugi okres czasu,
    praca w systemie 3-zmianowym,
    sortowanie ma³ych, pustych pojemników do gazowania napojów.

Wymagania:
    wymagana komunikatywna znajomo¶æ jêzyka angielskiego, pozwalaj±ca na bezpo¶redni kontakt ze wspó³pracownikami,
    mile widziane aktualne za¶wiadczenie o niekaralno¶ci,
    mile widziane prawo jazdy kat. B.
    mile widziane do¶wiadczenie w pracach magazynowych lub produkcyjnych,
    mile widziani tak¿e kandydaci z w³asnym zakwaterowaniem.

Oferujemy:
    legaln± pracê, zgodn± z niderlandzkim Uk³adem Zbiorowym Pracy (CAO),
    zorganizowanie zakwaterowania, ubezpieczenia i niezbêdnych formalno¶ci administracyjno-prawnych,
    darmowy transport do pracy z miejsca zakwaterowania,
    opiekê koordynatorów,
    stawkê 10, 69€/h brutto (podstawa + dodatki),
    gwarantowane 40 godzin pracy w tygodniu,
   koszt zakwaterowania: 104, 80 € za tydzieñ,
    koszt ubezpieczenia: 25, 85 € za tydzieñ,
    dla chêtnych pomoc w organizacji indywidualnego zakwaterowania w pobli¿u miejsca pracy.

————————————————

APLIKUJ POPRZEZ FORMULARZ. KLIKNIJ PONIŻEJ.:
bit.ly/3nlyRGj

NIE PRZESYÅAJ SWOJEGO CV MAILEM, DBAJ O BEZPIECZEŃSTWO SWOICH DANYCH. STOSUJEMY W PEÅNI PRZEPISY RODO, U NAS TWOJE DANE SÄ„ BEZPIECZNE.

POZOSTAÅE OFERTY W NIDERLANDACH
www.pracawniderlandach.eu

WSZYSTKIE AKTUALNE OFERTY PRACY
www.poprace.pl

————————————————

Chcesz dowiedzieć się więcej o tej lub innych ofertach?
Zadzwoń, odpowiemy na Twoje pytania i powiemy jak aplikować.

0048 61 250-4-250
0031 47 578-8-114 z Holandii (koszt po³±czenia lokalnego)
00420 51 781-0-280 z Czech (koszt po³±czenia lokalnego)
0032 28 087-3-30 z Belgii (koszt po³±czenia lokalnego)

Nasze telefony czynne od poniedzia³ku do pi±tku, w godzinach 9:00 – 17:00.

Aplikuj:
Wypełnij krótki formularz aplikacyjny i dołącz swoje cv.
Po otrzymaniu formularza aplikacyjnego otrzymasz wiadomo¶æ potwierdzaj±c± z przypisanego Tobie, indywidualnego adresu mailowego.
Od tego momentu mo¿esz siê z Nami kontaktowaæ mailowo 7 dni w tygodniu, 24h / dobê, na przyk³ad odpowiadaj±c na otrzymany od nas mail.
Aby przyspieszyæ proces, zadzwoñ do nas po otrzymaniu maila potwierdzaj±cego.

————————————————

Dziêkujemy za zainteresowanie nasz± ofert±
Zespó³ Cosmoworker
Powy¿sza oferta jest ofert± pracy na podstawie zagranicznej umowy o pracê tymczasow±.
Nie oferujemy prac w ramach oddelegowania do pracy za granic±, na umowê zlecenie, umowê o dzie³o lub z wyp³at± wynagrodzenia w sposób inny, ni¿ przelew na konto bankowe.
Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane zg³oszenia.
Wszystkie dane kandydatów pozyskiwane s± w drodze korespondencji szyfrowanej.

Cosmoworker
Agencja rekrutacji i zatrudnienia Certyfikat Nr 3146.
2006-2021 â“’


Powiększ

Dodaj komentarz

Tw├│j adres email nie zostanie opublikowany. Pola, kt├│rych wype┼énienie jest wymagane, s─ů oznaczone symbolem *