Dodaj Ofertę

Nauka pracy jako monter płyt gipsowo kartonowych Holandia


Oferta pracy w Holandii

Poszukujemy zmotywowanych i entuzjastycznych os, które chc± nauczyæ siê nowej pracy.

Chcesz nam pomóc w budowaniu domów, szkó³ i innych publicznych budynków?
Haldu Groep, jest niezawodnym, dobrze znanym Holenderskim dostawc± wykwalifikowanych pracowników i szuka w³a¶nie Ciebie!
Praca:
• Wytyczanie metalowych konstrukcji;
• Mierzenie i przycinanie p³yt gipsowo-kartonowych do w³a¶ciwego rozmiaru i k±ta;
• Przykrêcanie p³yt gipsowo- kartonowych do metalowych konstrukcji (¶ciany, sufity);
• Dyspozycyjno¶æ, mo¿liwo¶æ pracy indywidualnie jak i w grupie;
• Znajomo¶æ jêzyka niemieckiego lub angielskiego (przynajmniej na poziomie A2); lub praca w parze gdzie jedna z osób mówi w danym jêzyku;
• Posiadanie aktualnego certyfikatu VCA lub gotowo¶æ do jego zdobycia;
• Posiadanie numeru bankowego na w³asne nazwisko;
• Wymagane prawo jazdy; lub stworzona para z osob± posiadaj±ca wa¿ne prawo jazdy;
• Dostêpne referencje.

Oferta:
• Praca 40 godzin tygodniowo;
• D³ugotrwa³e projekty w Holandii;
• Pocz±tkowa pensja 350€- 400€ netto na tydzieñ;
• Pensja wzro¶nie do 500€ netto na tydzieñ po przepracowanych 3 miesi±cach;
• Darmowe zakwaterowanie, standardy dotycz±ce prawa Holenderskiego (SNF Certificated);
• Wskazówki z firmy dziêki którym poczujesz siê w Holandii jak w domu;
• Dostêpno¶æ podrêcznych i elektrycznych narzêdzi.

Informacje:
Haldu Groep i klienci zatrudniaj±cy pracowników w budownictwie i in¿ynierii gwarantuj± optymaln± us³ugê. Dlatego zawsze p³acimy na podstawie ogólnych warunków ABU i NBBU dla pracowników tymczasowych.
• ABU i NBBU (Organizacje i Agencje Pracy w Holandii)
• NEN-4400-1 certificate
• Certified Flex Home

Je¶li jeste¶ zainteresowany, wy¶lij swoje aktualne CV na adres: cv@haldugroep.nl
Jeste¶my równie¿ dostêpni pod numerem +31 (0)24 397 7536.


Powiększ

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *