Dodaj Ofertę

Pracownik OGÓLNOBUDOWLANY – praca Niemcy bez pośredników


Oferta pracy w Niemczech

2400€ – 3100€
Miejsce: okolice Braunschewig

Opis:
– prace remontowe, wykozeniowe budynków;
– szpachlowanie, wyg³adzanie, malowanie i inne czynno¶ci wykoñczeniowe;
– ró¿ne prace malarskie wewn±trzne i zewn±trze;
– monta¿ drzwi i okien;
– ocieplenia budynków.
Wymagania:
– tak¿e osoby BEZ jêzyka niemieckiego;
– prawo jazdy mile widziane.
Oferujemy:
– NIEMIECKA umowê o pracê bez polskich po¶redników
– mo¿liwe tak¿e zatrudnienie w oparciu o w³asn± dzia³alno¶æ gospodarcz±;
– wynagrodzenie p³atne zawsze na czas;
– samochód s³u¿bowy;
– DODATKOWO p³atne nadgodziny;
– dodatki bran¿owe i socjalne wg niemieckiego kodeksu pracy;
– d³uga wspó³praca;
– zakwaterowanie;
– niemieckie ubezpieczenie zdrowotne dla pracownika oraz dla jego rodziny je¶li istnieje taka potrzeba;
– wszystkie ¶wiadczenia przys³uguj±ce pracownikom z tytu³u zatrudnienia na terenie Niemiec (ubezpieczenie, Kindergeld itp.);
– p³atny urlop + dodatek ¶wi±teczny;
– bezp³atne ubranie robocze oraz narzêdzia do pracy;
– d³ugoterminow± wspó³pracê;
– 200 € premii za zwerbowanie kolegi/znajomego do pracy w naszej firmie.
Prosimy CV wys³aæ na maila: rekrutacja1@web.de

Dołącz do nas na Facebooku
Dostawaj najnowsze powiadomienia o podobnych ofertach pracy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *