Dodaj Ofertę

Malarz budowlany – Szwajcaria


Oferta pracy w Szwajcarii

ABC Work (licencja nr 12912) – Aktualnie dla naszych szwajcarskich partner poszukujemy osób do pracy na stanowisku Malarz budowlany

Poszukujemy osób z ca³ej Polski.
Szukasz pracy w innym zawodzie? Twoi znajomi szukaj± pracy za granic±?
Wy¶lij CV a z pewno¶ci± znajdziemy dla Ciebie ofertê.

Malarz budowlany

Miejsce pracy: St. Gallen, Szwajcaria

Oferujemy:

Wynagrodzenie uzale¿nione od do¶wiadczenia (32-35 CHF /h. + diety)
zatrudnienie na warunkach szwajcarskich
sta³a opieka polskiego koordynatora
pomoc w dope³nieniu formalno¶ci zwi±zanych z wyjazdem
indywidualnie ustalany termin wyjazdu
mo¿liwo¶æ skorzystania z firmowego zakwaterowania
ubezpieczenie zdrowotne
liczba godzin zagwarantowana w umowie
terminowo wyp³acane wynagrodzenie
dobre warunki pracy, mi³a atmosfera
indywidualne podej¶cie do ka¿dego kandydata
premie za polecenie kandydata do pracy
Zakres obowi±zków:

Malowanie elewacji na zewn±trz i wewn±trz
Wymagania:

Do¶wiadczenie na stanowisku
Przynajmniej komunikatywna znajomo¶æ jêzyka niemieckiego
Prawo jazdy i w³asny samochód dostêpny na wyjazd
Gotowo¶æ do podjêcia pracy w miejscu wskazanym przez pracodawcê
Odpowiedzialno¶æ, dok³adno¶æ

Wy¶lij CV na info@abcwork.eu
Wiêcej ofert pracy znajdziesz na www.abcwork.eu
Prosimy o za³±czenie klauzuli: „Wyra¿am zgodê na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu oraz do³±czonych dokumentach przez ABC Work Sp. z o.o. Sp. K., ul. Terebelska 67a, 21-500 Bia³a Podlaska, KRS:0000573024 w celu zwi±zanym z udzia³em mojej osoby w niniejszym w procesie rekrutacyjnym.â€
Je¶li chcesz, ¿eby¶my wykorzystali Twoj± aplikacjê w przysz³ych procesach rekrutacyjnych, do³±cz poni¿sz± klauzulê:
„Wyra¿am zgodê na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu oraz do³±czonych dokumentach przez ABC Work Sp. z o.o. Sp. K., ul. Terebelska 67a, 21-500 Bia³a Podlaska, KRS:0000573024 w przysz³ych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Administratora Danych Osobowych.â€
Informujemy, ¿e udostêpnianie danych jest obowi±zkowe, w celu realizacji us³ugi.


Powiększ

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *