Dodaj Ofertę

Drukarz operator maszyny drukarskiej Niemcy


Oferta pracy w Niemczech

Firma EastGate Recruitment, wpisana do rejestru podmiot prowadz±cych agencje zatrudnienia pod numerem 17627, dla swojego klienta poszukuje osób do pracy w Niemczech

miejsce pracy: Kleintettau

Obowi±zki:

– Obs³uga, ustawianie i czyszczenie prasy drukarskiej

Wymagania:

– do¶wiadczenie
– znajomo¶æ jêzyka niemieckiego na poziomie komunikatywnym
– znajomo¶æ praktycznej wiedzy z zakresu obs³ugi maszyn i pras drukarskich

Oferujemy:
d³ugotrwa³a niemiecka umowa o pracê
12, 5 € brutto / godzinê + 25 € netto / dzieñ diety

osoby zainteresowane prosimy o przesy³anie aplikacji po niemiecku na adres mailowy

w temacie prosimy wpisaæ „Drukarz Niemcy”

proszê koniecznie dodaæ do cv poni¿sz± klauzulê:

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) – c) Rozporz±dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi±zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep³ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO), wyra¿am zgodê na przetwarzanie moich danych osobowych przez EastGate Recruitment dla potrzeb niezbêdnych do realizacji procesu rekrutacji oraz na potrzeby przysz³ych rekrutacji


Powiększ

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *