Dodaj Ofertę

Mechanik budowy maszyn – ok. Augsburga, Niemcy


Oferta pracy w Niemczech

ABC Work (licencja nr 12912) – Aktualnie dla naszych niemieckich partner poszukujemy osób do pracy na stanowisku Mechanik budowy maszyn

Poszukujemy osób z ca³ej Polski.
Szukasz pracy w innym zawodzie? Twoi znajomi szukaj± pracy za granic±?
Wy¶lij CV a z pewno¶ci± znajdziemy dla Ciebie ofertê.

Mechanik budowy maszyn

Miejsce pracy: okolice Augsburga, Niemcy

Oferujemy:

Atrakcyjne wynagrodzenie uzale¿nione od do¶wiadczenia ( za nominalne 162, 5 h/ miesiecznie 1700 € netto + mieszkanie GRATIS)
niemiecka umowa o pracê na czas nieokre¶lony
nieopodatkowany dodatek do ka¿dego dnia pracy
sta³a opieka polskiego koordynatora
pomoc w dope³nieniu formalno¶ci zwi±zanych z wyjazdem
indywidualnie ustalany termin wyjazdu
mo¿liwo¶æ skorzystania z firmowego zakwaterowania
ubezpieczenie zdrowotne
liczba godzin zagwarantowana w umowie
terminowo wyp³acane wynagrodzenie
dobre warunki pracy, mi³a atmosfera
indywidualne podej¶cie do ka¿dego kandydata
premie za polecenie kandydata do pracy
Zakres obowi±zków:

Usuwanie awarii oraz analiza ich ¼róde³
Dbanie o stan maszyn i narzêdzi
Wymagania:

do¶wiadczenie zawodowe
podstawowa znajomo¶æ jêzyka niemieckiego
prawo jazdy kat. B i w³asne auto

Wy¶lij CV na info@abcwork.eu
Wiêcej ofert pracy znajdziesz na www.abcwork.eu
Prosimy o za³±czenie klauzuli: „Wyra¿am zgodê na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu oraz do³±czonych dokumentach przez ABC Work Sp. z o.o. Sp. K., ul. Terebelska 67a, 21-500 Bia³a Podlaska, KRS:0000573024 w celu zwi±zanym z udzia³em mojej osoby w niniejszym w procesie rekrutacyjnym.â€
Je¶li chcesz, ¿eby¶my wykorzystali Twoj± aplikacjê w przysz³ych procesach rekrutacyjnych, do³±cz poni¿sz± klauzulê:
„Wyra¿am zgodê na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu oraz do³±czonych dokumentach przez ABC Work Sp. z o.o. Sp. K., ul. Terebelska 67a, 21-500 Bia³a Podlaska, KRS:0000573024 w przysz³ych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Administratora Danych Osobowych.â€
Informujemy, ¿e udostêpnianie danych jest obowi±zkowe, w celu realizacji us³ugi.


Powiększ
Dołącz do nas na Facebooku
Dostawaj najnowsze powiadomienia o podobnych ofertach pracy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *