Dodaj Ofertę

Operator frezarki CNC – Belgia (do 16€ /h.)


Oferta pracy w Belgii

ABC Work (licencja nr 12912) – Aktualnie dla naszych belgijskich partner poszukujemy osób do pracy na stanowisku Operator frezarki CNC .

Poszukujemy osób z ca³ej Polski.
Szukasz pracy w innym zawodzie? Twoi znajomi szukaj± pracy za granic±?
Wy¶lij CV a z pewno¶ci± znajdziemy dla Ciebie ofertê.

Operator frezarki CNC

Miejsce pracy: Alveringem, Belgia

Oferujemy:

Atrakcyjne wynagrodzenie od 14, 50€ – 16€ /h
zatrudnienie na warunkach belgijskich
premiê roczn± – w skali przepracowanego roku 8, 33% rocznych zarobków brutto – pod warunkiem przepracowania 65 dni
Po przepracowanych 6 tygodniach p³acimy jednorazowo za przyjazd z Polski (max. 150 euro na podstawie bilety za busa czy bonu za paliwo).
Kilometrówkê za dojazd do pracy i ubezpieczenie op³aca pracodawca.
mo¿liwo¶æ skorzystania z firmowego zakwaterowania – pokoje 1-osobowe
zorganizowane dojazdy do pracy
ubezpieczenie zdrowotne
opiekê polskiego koordynatora
pomoc w za³atwianiu formalno¶ci zwi±zanych z wyjazdem
indywidualnie ustalony termin wyjazdu
premiê za polecenia kandydata do pracy
Zakres obowi±zków:

Praca na Fanuc i Heidenhain. Mo¿liwo¶æ dostosowania programu w razie potrzeby
Praca w systemie zmianowym – poranna i popo³udniowa.
Pracuje tam du¿o osób z Polski
Wymagania:

Do¶wiadczenie na ww. stanowisku
Dobra znajomo¶æ angielskiego
Prawo jazdy kat, B (mile widziane)
Odpowiedzialno¶æ, dok³adno¶æ
Motywacja do pracy

Wy¶lij CV na info@abcwork.eu
Wiêcej ofert pracy znajdziesz na www.abcwork.eu
Prosimy o za³±czenie klauzuli: „Wyra¿am zgodê na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu oraz do³±czonych dokumentach przez ABC Work Sp. z o.o. Sp. K., ul. Terebelska 67a, 21-500 Bia³a Podlaska, KRS:0000573024 w celu zwi±zanym z udzia³em mojej osoby w niniejszym w procesie rekrutacyjnym.â€
Je¶li chcesz, ¿eby¶my wykorzystali Twoj± aplikacjê w przysz³ych procesach rekrutacyjnych, do³±cz poni¿sz± klauzulê:
„Wyra¿am zgodê na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu oraz do³±czonych dokumentach przez ABC Work Sp. z o.o. Sp. K., ul. Terebelska 67a, 21-500 Bia³a Podlaska, KRS:0000573024 w przysz³ych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Administratora Danych Osobowych.â€
Informujemy, ¿e udostêpnianie danych jest obowi±zkowe, w celu realizacji us³ugi.


Powiększ

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *