Dodaj Ofertę

Zbiór i sortowanie bakłażanów – Praca w Holandii


Oferta pracy w Holandii

Agencja zatrudnienia Job Service – Kalisz (nr Cert. 4553) poszukuje kandydat do pracy przy zbiorze i sortowaniu bak³a¿anów szklarniowych. Praca w Holandii u jednego z naszych klientów zagranicznych, dostêpna od zaraz z zakwaterowaniem, bez znajomo¶ci jêzyka.

Interesuje Cię stabilna praca za granicą? Chcesz doszlifować język obcy i rozwijać się zawodowo? Sprawdź szczegóły oferty i wyjedź z nam do pracy!

Zakres obowiązków:

– zbiór i pielêgnacja uprawy (okrêcanie, opuszczanie, obrywanie li¶ci)
– sortowanie i pakowanie

Oczekujemy od kandydata:

– dyspozycyjno¶ci do pracy za granic± od 3 do 6 m-cy lub d³u¿ej
– gotowo¶ci do wykonywania pracy w szklarni równie¿ w wysokiej temperaturze otoczenia
– otwarto¶ci w zdobywaniu nowego do¶wiadczenia i chêci dalszego rozwoju swoich kompetencji zawodowych
– dok³adno¶ci i zaanga¿owania w wykonywanej pracy

Oferujemy:

– pe³ne wdro¿enie i instrukta¿ na stanowisku pracy oraz wsparcie w dalszym rozwoju kompetencji zawodowych
– pracê w systemie jednozmianowym w miêdzynarodowym ¶rodowisku
– przyjazn± atmosferê w zgranym i zaanga¿owanym zespole
– mo¿liwo¶æ podjêcia d³u¿szej wspó³pracy
– legalne zatrudnienie na warunkach holenderskich
– cotygodniowe wynagrodzenie przelewane bezpo¶rednio na konto bankowe
– zakwaterowanie (z dostêpem do Internetu)
– zagwarantowany transport do pracy oraz ubezpieczenie zdrowotne
– dodatki wakacyjne i urlopowe
– opiekê koordynatora w miejscu pracy
– mo¿liwo¶æ wyrobienia numeru BSN na miejscu
– sta³y dostêp do odcinka wyp³at, przepracowanych godzin i pozosta³ych dokumentów na portalu pracowniczym

Zainteresowała Cię ta oferta? Aplikuj już teraz!

kontakt tel: ☎ +48 627570359

rejestracja online na: szukasz-pracy.pl/rejestracja/

Wszystkie dostêpne oferty s± na stronie: szukasz-pracy.pl/oferty-pracy/
_____________________________________________________________________

Niniejsza oferta dotyczy pracy tymczasowej na terenie Holandii: Agencja Job Service – Kalisz (nr Cert. 4553). W zwi±zku z nowymi przepisami dotycz±cymi ochrony danych osobowych zapoznaj siê z obowi±zkiem informacyjnym dostêpnym pod linkiem: szukasz-pracy.pl/obowiazek-informacyjny-rodo/


Powiększ

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *